Pedro Gomez: Bradley Demotion May Not Make Most Sense